Beregszászi Szent Vencel Borlovagrend

Beregszászi Szent Vencel Borlovagrend legfrissebb hírei

(a borrend még nem küldött be hírt)

Beregszászi Szent Vencel Borlovagrend bemutatkozása

A Beregszászi Szent Vencel Borrend 2003 februárjában alakult azzal a céllal, hogy felelevenítse és életben tartsa a vidék gazdag szőlészeti és borászati hagyomá-nyait, népszerűsítse a kulturált borfogyasztást , s a környéken előállított tájjelegű borok révén minél több barátot és elismerést szerezzen a történelmi beregszászi bor-vidéknek.

A borrend ennek megfelelően fogadja tagjai sorába mindazokat, akik tevőlege-sen részt vállalnak a tájjellegű szőlőfajták elterjesztésében, az itteni borok népsze-rűsítésében . Alapszabálya leszögezi, hogy a borrend tagja csak az lehet, aki a fenti követelményeknek megfelel.


A borrend irányító szerve a borrendi tanács.


Szervezeti felépítés


A borrendi tanács tagjai 2007-ben: Bihari András – nagymester, Tompa Tibor – kancellár, Gál Lajos – alkancellár, Pfeifauf József – zászlóvivő, Galajda József – ceremóniamester, Jakab Sándor – főpohárnok, Gutman Hugó – nagykövet, Péter Csaba – nagykövet, Parászka Gyötgy – pincemester, Varga Béla – pincemester, Sass Károly – rendezvényszervező, Pufler Béla – pénztáros, Kovács Elemér – krónikás, További tag: Gajdos István. Tiszteletbeli tag: Szabó Vilmos.Új tagok felvétele


Borlovagok és udvarhölgyek felvétele rendes tagnak három borrendi tag aján-lásával kezdeményezhető. Borlovag és udvarhölgy csak olyan nagykorú ukrán állampolgár lehet, aki a közügyek gyakor-lásától nincs eltiltva. A felvételi kérelmet a nagytanács terjeszti elő, majd a közgyűlés 2/3-os egyetértésével kerülhet felvételre a tagjelölt. A tagjelölt felvétele a közgyű-lés jóváhagyása után a következő rendez-vényen a nyilvánosság előtti próbatétel és eskü letétele után történik. Borlovagok és udvarhölgyek felvétele tiszteletbeli tagnak hasonlóan történik, mint rendes tagoknak.


Borlovagok és udvarhölgyek felvétele Borrendi hírvivővé avatandó az a sze-


mély, aki anyagi hozzájárulásával támo-gatja a borrend céljainak megvalósulását. A hírvivő felvétele a közgyűlés jóváhagyá-sa után a következő rendezvényen a nyil-vánosság előtti próbatétel és eskü letétele után történik. A borrend krónikás könyvé-ben minden jeles esemény megörökítésre kerül. A Szent Vencel Borrend zászlósbora a Királyleányka. Ez a szőlőfajta a beregszá-szi borvidéken régóta honos.


A borrend a megalakulása óta az idő-közben nemzetközivé vált Beregszászi Bor-fesztivál fő


szervezője. Tagjai aktívan bekapcso-lódnak a megye más városaiban zajló bor-fesztiválok szervezésébe.


A Szent Vencel Borrend tagjai minden esztendőben november 11-én , márton na-pon tartják hagyományos összejövetelüket, de terjesztik a Vince –napi vessző vágásá-nak hagyományát is.


Beregszászi Szent Vencel Borrend
Ukrajna, Kárpátalja Beregszász, Építők u. 23.
beregapro@meta.ua
+ 380 50 884 6884

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center